Regulamin

 

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www.Zameknadmorzem.pl

Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.

W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

§ 2 Proces zakupu Usług

W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Usługi Klient:

a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,

b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,

c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,

d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,

e) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,

Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Przejdź do kasy”.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 4, który wynika z wybranej formy płatności.

Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.

Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Wydarzenia dostarcza do klienta potrzebne dokumenty

§ 3 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za wydarzenie z Rezerwacji:

a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,

Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Organizatorem Wydarzenia podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem Wydarzenia, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Wydarzenia.

Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.

Okres ważności Rezerwacji wynosi:

a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych

b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin

c) dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny

Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.

Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.

W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy w złotych.

Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Organizator Wydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.

Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

§4 Formy i warunki dostarczenia dokumentów

Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:

  1. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty zostanie dostarczone automatycznie na adres mailowy podany przy zakupie po jej zaksięgowaniu
  2. Dostarczenie potrzebnych dokumentów i wszelkich informacji o wydarzeniu nastąpi maksymalnie do 7 dni roboczych na adres mailowy podany przy zakupie.

§ 5 Odwołane Wydarzenia i zwroty

  1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
  2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 6 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.